Oporezivanje dohotka od imovine i osiguranja

DOHODAK OD IMOVINE

 

Dohotkom od imovine i imovinskih prava prema Zakonu o porezu na dohodak se smatra :

 • razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova,

 

 • primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava u skladu s posebnim propisima,

 

 • primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.

 

Novosti u oporezivanju dohotka od imovine su da se dohodak utvrđuje ako :

 

 • nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon 2 godine (do sada 3 godine) od dana nabave

 

 • nekretnina stečena darovanjem i otuđena u roku od 2 godine (do sada 3 godine) od dana njezine nabave od strane darovatelja– dohodak se utvrđuje otuđitelju

 

 • u slučaju stjecanja nekretnine darovanjem, danom nabave nekretnine smatra se dan nabave darovatelja, a nabavnu vrijednost čini tržišna vrijednost u trenutku nabave

 

 • ako su nekretnine i imovinska prava stečena darovanjem i otuđena u roku od pet godina od dana njihove nabave od strane darovatelja, darovatelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava

 

 • izdaci/gubici od otuđenja nekretnina i imovinskih prava priznaju se temeljem godišnjeg izvješća u kojem se iskazuje ukupno ostvaren iznos dohotka te ukupno ostvaren iznos gubitaka na zadnji dan godine za koju se izvješće podnosi

 

 • godišnje izvješće podnosi se u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi

 

Neovisno o tome kad je nekretnina ili imovinsko pravo stečeno, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava oporezuje se ako je otuđeno (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od 3 nekretnine iste vrste ili više od 3 imovinska prava iste vrste u razdoblju od 5 godina

 

osim

 

 • ako se nekretnine izvlašćuje na temelju posebnog zakona

 

 • ako se otuđuju zemljišta čija je pojedinačna površina do 250 m², a ukupno do 1000 m²

 

Ako se otuđuje zgrada s više stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište ili više zemljišnih čestica, jednom nekretninom smatra se svaki:

 

 • stan

 

 • poslovni prostor

 

 • gradilište ili

 

 • zemljišna čestica

 

 

Dohodak čini razlika između ukupnog iznosa primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnina ili imovinskih prava koji se otuđuju u razdoblju od pet godina i njihove nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda te za troškove ulaganja za koje porezni obveznik posjeduje vjerodostojne isprave

 

 

DOHODAK OD OSIGURANJA

 

Dohotkom od osiguranja smatraju se uplaćene i porezno priznate premije ugovora životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a u slučaju otkupa polica životnog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja dohotkom se smatra obračunani iznos za isplatu po ugovoru osiguranja, ako je manji od ukupnih uplaćenih i porezno priznatih premija osiguranja.

 

Dohotkom od osiguranja smatraju se i primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak

 

Porez na dohodak od osiguranja obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji ugovora o osiguranju, kod dospijeća, otkupa ili prijevremenog prestanka ugovora o osiguranju, kao porez po odbitku po stopi 12%.

 

 

 

 Odgovori