Odobrena sredstva za financiranje projekta inovacija

OSNOVNE SMJERNICE NATJEČAJA „INOVACIJE NOVOOSNOVANIH  MSP“ – Referentni broj poziva: KK.03.2.2.01.


Cilj poziva

Predmet

Dodjela bespovratnih sredstava za razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom koji je novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa  tako dugo  dok  proces  doprinosi  razvoju  proizvoda.  Projekti  koji  nemaju  za  cilj  stvarni  razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

 

Namjena

Poticanje  ulaganja  neophodnih  za  primjenu  (komercijalizaciju)  rezultata istraživanja,  razvoja  i  inovacija  (do  kojih  su  došli  sami  MSP–ovi,  u  suradnji  s  drugima  ili putem  transfera  znanja  i  tehnologije)  u  poslovne  aktivnosti  i  pokretanje  proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

 

Cilj 

Razvoj  potpomognutih  novoosnovanih  poduzeća  i  uspješan  prijenos  inovativnih  ideja novoosnovanih  poduzetnika  u  tržišno  uspješne  poslovne  poduhvate  i  stvaranje  novih inovativno  orijentiranih  poduzeća  s  potencijalom  rasta  i  izvoza,  s  naglaskom  na  komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Najniži  iznos  bespovratnih  sredstava  koji  se  po  ovom  Pozivu  može  dodijeliti  pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može  dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.  Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje:

–  su  neuvršteni  MSP-ovi  koja  spadaju  u  mikro,  mala  ili  srednja  poduzeća  sukladno

definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;

– su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave;

–  nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem.

Temeljem  OPKK-a  u  Državnom  proračunu  Republike  Hrvatske  iz  EFRR-a  za  ovaj  Poziv

osigurano je 64.400.000,00 HRK za razdoblje do 31.12.2016. godine.

Poziv se provodio u modalitetu trajnog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s  krajnjim

rokom za podnošenje projektnih prijava od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

 

Prihvatljive aktivnosti

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju  rezultirati  proizvodima  koji  su novost  u ponudi  poduzeća  i/ili  novost na tržištu.  To uključuje  i  inovacije  procesa  sve  dok  procesi  doprinose  razvoju  proizvoda.  Projekti  koji  nemaju  za  cilj  stvarni  razvoj  proizvoda  su  isključeni.  Proizvodi  mogu  biti  materijalni  i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

Prilagodba razvijanog  proizvoda/usluge  zahtjevima  tržišta  –  (provodi  se  samostalno  ili  na temelju  ugovora  za  uslugu  po  komercijalnim  uvjetima),  a  predstavlja  dovršetak  inovacije (proizvod/usluga) skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti (Minimalno održiv proizvod – MVP),  za koju je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne  inovacije  na  postojećim  proizvodima/uslugama  u  svrhu  stvaranja  novih  verzija  za nova tržišta.

Može obuhvaćati sljedeće:

1. Prilagodba i dovršetak  inovacije  (proizvod/usluga)  zahtjevima  tržišta,  uključujući  testiranje iugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
2. Prijenos tržišno  primjenjivih  tehnoloških  rješenja,  znanja  i  iskustava  (transfer  znanja  i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
3. Revizija Studije izvedivosti,
4. Demonstracija i evaluacija inovacije u operativnom okruženju,
5. Dizajn proizvoda,
6. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava  i provođenje  postupka  za  priznanje  prava  intelektualnog  vlasništva  i  izradu  strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge) može obuhvaćati sljedeće:
 1. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 2. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 3. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 4. Verifikacija poslovnog modela/plana,
 5. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 6. Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 7. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište, 
 8. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

 

 1. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2., prihvatljive za cijelo vrijeme trajanja projekta mogu obuhvaćati:
 1. Angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja,
 2. Ulaganja u instrumente i opremu,
 3. Ulaganja u  poslovanje  nastalo  izravno  i  isključivo  uslijed  projekta  (kao  npr.  plaće  osoblja

prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i

sl.).

 

 1. Aktivnosti vezane uz  ugovorne  obveze  (dodatne  aktivnosti  iz  ove  stavke  mogu  iznositi maksimalno 5% vrijednosti sredstava potpore):


1. 
Revizija projekta u skladu s poglavljem 7.5 Uputa (ukoliko je primjenjivo),

2. Promidžba i vidljivost u skladu s poglavljem 7.6 Uputa.

Aktivnosti navedene pod točkama 3. i 4. prihvatljive su isključivo pod uvjetom da su izravno povezane

s projektom i aktivnostima navedenim pod točkama 1. i  2. 

Nadležno ministarstvo za natječaj je Ministarstvo, gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

 

Osnovne karakteristike projekta koji je prihvaćen za financiranje

Poduzeće Finprojekt j.d.o.o. je uspješno prijavio projekt razvoja inovativnog softverskog rješenja koje će omogućiti značajna unaprjeđenje u efikasnosti poslovanja, automatizaciji poslovnih operacija i povećanju kvalitete usluge, te ćemo u cijelosti pratiti njegovu uspostavu i razvoj. Od maksimalnih 100 bodova, projekt je dobio 82 boda i bespovratna sredstva u iznosu 1,03 milijuna kuna!

Upravljanje poslovanjem turističkih agencija, turoperatora i malih privatnih iznajmljivača je djelatnost koja zbog sve veće ponude turističkih usluga putem interneta i velikog broja složenih poslovnih operacija mora biti realizirana na jednostavan, brz i efikasan način. Investicijom u razvoj inovativnog softverskog rješenja kroz projekt će se ostvariti značajno unaprjeđenja u efikasnosti poslovanja, automatizaciji poslovnih operacija i povećanju kvalitete usluge. Projekt će omogućiti zapošljavanje nova 3 djelatnika, povećanje prihoda u 2019. godini za 266% i povećanje izvoza za 153.900 kn.

Projektom će se financirati 90% troškova nabave hardvera i softvera te opreme za ured u svrhu stvaranja preduvjeta za odvijanje projektnih aktivnosti, razvoj inovativnog softverskog rješenja i revizija projekta. Projekt će trajati 1,5 godinu.

 

Proces prijave

 1. Faza postupka dodjele: Zaprimanje, registracija i administrativna provjera

Uvjeti  koji  moraju  biti  ispunjeni  u  svrhu  zaprimanja  i  registracije  provjere  projektne  prijave  su sljedeći:

–  zaprimljeni paket/omotnica je zatvoren/a;

–  na zaprimljenom paketu/omotnici naznačeni su naziv i adresa prijavitelja;

–  na zaprimljenom paketu/omotnici naznačen je naziv i/ili  referentna oznaka Poziva;

–  na zaprimljenom paketu/omotnici naznačen je datum i točno vrijeme predaje projektne prijave; 

–  projektna prijava predana je u propisanom roku;

–  projektna prijava je cjelovita sukladno točki 4.1. Uputa za prijavitelje.

 

 1. Faza postupka  dodjele:  Provjera  prihvatljivosti  prijavitelja,  projekta,  aktivnosti, troškova te ocjenjivanje kvalitete

Tijekom  provjere  prihvatljivosti  troškova  provjerava  se  i  osigurava  da  su  ispunjeni  uvjeti  za financiranje  pojedine  projektne  prijave,  određujući  najviši  iznos  prihvatljivih  izdataka  za  projektnu prijavu.  Ako  je  potrebno,  MINPO  kao  nadležno  tijelo  ispravlja  predloženi  proračun  projekta, uklanjajući neprihvatljive troškove,  pri čemu može:

 1. prethodno od  prijavitelja  zatražiti  dostavljanje  dodatnih  podataka  kako  bi  se  opravdala

prihvatljivost izdataka. Ako prijavitelj ne dostavi zadovoljavajuće podatke ili ih ne dostavi u za to ostavljenom roku, isti se smatraju neprihvatljivima i uklanjaju se iz proračuna; i/ili

 1. zajedno s  prijaviteljem  (pisanim  putem  ili  na  sastancima)  prolaziti  i  “čistiti”  stavke  proračuna  (predložene  iznose  uz  pojedinu  stavku  kao  i  prihvatljivost  stavki  proračuna).  U  navedenim  slučajevima  nadležno  tijelo  od  prijavitelja  zahtijeva  razloge  kojima  se  opravdava  potreba  i  novčana vrijednost pojedine stavke, ostavljajući mu za navedeno primjeren rok. Ako prijavitelj u

navedenom roku, u skladu s uputom nadležnog tijela ne opravda pojedinu stavku, ista se briše iz proračuna.  Prijavitelj  je  obvezan  u  postupku  “čišćenja”  proračuna  biti  nadležnom  tijelu  na raspolaganju u svrhu davanja potrebnih obrazloženja. Kod prvog odgovora “NE” daljnja provjera kriterija prihvatljivosti se obustavlja te se projektna prijava isključuje iz postupka dodjele.

Projektna prijava kumulativno mora ostvariti sljedeće kriterije kako bi bila upućena u sljedeću

fazu postupka dodjele:

 • za kriterij Vrijednost za novac koju projekt nudi minimalno 12 bodova,
 • za kriterij Održivost projekta minimalno 13 bodova,
 • za kriterij Provedbeni kapaciteti minimalno 7 bodova,
 • za kriterij Dizajn i zrelost projekta minimalno 7 bodova,
 • za kriterij Inovativnost projekta minimalno 16 bodova,
 • minimalni ukupni zbroj od 60 bodova.
 1. Faza postupka dodjele: Donošenje Odluke o financiranju  

Odluka o financiranju se donosi za projektne prijave koje su udovoljile svim kriterijima u prethodnim  fazama postupka dodjele.  U slučaju da preostala sredstva ne budu dovoljna za financiranje čitavog projekta, prijavitelju može  biti ponuđena mogućnost da poveća vlastiti udio u sufinanciranju kako bi se premostio taj manjak. Ako je prijavitelj to u mogućnosti učiniti, donijet će se Odluka o financiranju.

 

Preduvjeti za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), prijavitelji

trebaju otvoriti poseban bankovni račun za provedbu projekta.  Prije  potpisivanja  Ugovora,  prijavitelji  moraju  MINPO-u  dostaviti  ovjerenu  (solemniziranu)  bjanko zadužnicu. 

Bjanko zadužnica, sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12),

služi kao instrument naplate dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, I) u

slučaju  nenamjenskog  korištenja  sredstava,  II)  u  slučaju  naknadno  utvrđenog  drugačijeg  stanja  od onog koje je bilo osnova za dodjelu potpore, III) u slučaju nepridržavanja obveza iz Ugovora, odnosno IV) u slučaju neizvršenja povrata sredstava na način utvrđen ugovornim odredbama. 

Vrijednost  jedne  ili  više  zadužnica  mora  biti  najmanje  u  iznosu  odobrenih  bespovratnih  sredstava,

odnosno unosi se prvi mogući iznos zadužnice veći od iznosa odobrenih bespovratnih sredstava.

 

 

MINPO  će  u  suradnji  s  HAMAG-BICRO-om  i  korisnikom  pripremiti  Ugovor  u  roku  od  30

kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju.  

Ako  drugačije  nije  dogovoreno,  prijavitelj  će  potpisati  i  vratiti  Ugovor  MINPO-u  u  roku  od  15

kalendarskih  dana  od  njegova  primitka. Ugovor stupa na snagu tek kada ga potpiše zadnja ugovorna strana.  

 

 

 Odgovori